Informacje

Doktorat Honoris Causa dla Profesora Wacława Królikowskiego 07.04.2017 13:05

     

      

      

Fotografie: Jerzy Undro

W dniu 27 marca 2017 roku w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastów 45 miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Profesorowi Wacławowi Królikowskiemu. Uroczystą laudację wygłosił promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj, a akt nadania odczytał Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, prof. dr hab. in. Ryszard Kaleńczuk. Uroczystą promocję Hoktora Honoris Causa zwieńczył JM Rektor ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nzw. ZUT. W uroczystości udział wzięli recenzenci HDC, prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Henryk Galina z Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekuralnych PAN w Łodzi. Gościem honorowym. Na uroczystośc przybyli również znakomici goście z licznych ośrodków naukowych w Polsce, w tym prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk oraz  Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska z Politechniki Warszawskiej,  Prof. dr hab. inż. Danuta Żuchowska z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk  z Politechniki Gdańskiej. Gościem Honorowym uroczystości był Prof. Dr.-Ing. Gottfried W. Ehrenstein, emerytowany pracownik Uniwersytetu w Kassel. Na zakończenie uroczystości, licznie zgromadzona społeczność akademicka Wydziału i Uczelni, członkowie Senatu oraz Wydziału, pracownicy rektoratu i dziakanatu oraz studenci mieli okazję wysłuchać wykładu Doktora Honorowego pt. „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne z włóknami szklanymi”.

Zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa dostąpił wybitny uczony, twórca polskiej szkoły kompozytów polimerowych, autorytet międzynarodowy w zakresie technologii materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami, nowych technik badawczych w tym obszarze nauki, autor licznych wysoko cenionych publikacji naukowo-technicznych, kierownik zespołów badawczych opracowujących i wdrażających do praktyki przemysłowej nowe materiały i technologie polimerowe, a także mentor pracowników naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Jego zasługi dla nauki obejmują wielki wkład w rozwój technologii i inżynierii materiałów polimerowych, kształcenie kadry naukowej oraz owocną współpracę z przemysłem, a także osiągnięcia organizacyjne dla Politechniki Szczecińskiej/ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

            Profesor Wacław Królikowski urodził się 24 stycznia 1927 roku w Lublinie. Świadectwo maturalne uzyskał w 1946 roku w Państwowym Technikum Chemicznym w Lublinie, a następnie podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1951 roku w zakresie technologii chemicznej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Budowie w Brzegu nad Odrą jako kierownik Działu Kontroli Jakości. W 1956 r. rozpoczął pracę w Stoczni Marynarki Wojennej (SMW) w Gdyni. W trakcie pracy w SMW mgr inż. W. Królikowski szczególnie zaangażował się w prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcyjnymi tworzywami z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Zawodowe kontakty Profesora Królikowskiego z Politechniką Szczecińską datują się od 1965 r. kiedy rozpoczął gościnnie wykłady jako dojeżdżający nauczyciel akademicki z przedmiotu „Chemia i technologia tworzyw sztucznych” dla studentów Wydziału Chemicznego PS. W 1967 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Od września 1968 r. dr inż. W. Królikowski został zatrudniony na Wydziale Chemicznym  Politechniki Szczecińskiej i powołany na stanowisko docenta, obejmując jednocześnie stanowisko kierownika Zakładu Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych, który zorganizował od podstaw i którym kierował do przejścia na emeryturę w końcu 1997 r. Profesor Królikowski należy do grupy pionierów Wydziału dziś noszącego nazwę Technologii i Inżynierii Chemicznej; wywarł na nim niezacieralne piętno przez stworzenie rozpoznawalnej w kraju i zagranicą marki: „Instytut Polimerów” oraz bazy naukowej i kadry naukowo-dydaktycznej (w tym 11 doktorów i 4 profesorów). Prywatnie jest miłośnikiem żeglarstwa morskiego i śródlądowego, turystyki oraz narciarstwa.